x

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ

RESMİ İLAN

2 KALEM AKÜ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -NAZİLLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM AKÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/845300

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -NAZİLLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

YEŞİL MH. 622 SK. NO:2 09800 NAZİLLİ/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

2563120000 - 2563120004

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 KALEM AKÜ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM AKÜ(186 ADET 12 V 100 AH BAKIMSIZ KURU AKÜ VE 50ADET 12 V 9 AH KURU AKÜ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nazilli Devlet Hastanesi Ambar Depo birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 30 takvim günü içerisinde hastanemiz ilgili birimine montajı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nazilli Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Yeşil Mah. 622 Sok. No:2 Nazilli AYDIN)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılacak olan istekli firmalar Atık Akümülatör Yetkili Toplayıcı Belgesine sahip olacak ve söz konusu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif veren firmalar "Teknik şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teknik şartname maddelerine birebir (madde madde) cevap verecek yeterlilik bilgileri tablosunda belirtecektir.

Teklif verdikleri ürüne ait katalog ve/veya broşür ve/veya vb. (türkçe tercümeli) yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaktır.

 

 

 

 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

12 VOLT 100 AH BAKIMSIZ KURU AKÜ

Belge Adı

Açıklama

CE,TSE ve MSDS belgeleri,TS-12643,TS12040

Akülerin CE, TSE ve MSDS belgeleri olmalıdır. İlgili Türk standartlarına (TS 1352-2 EN 60896-21-22) uygun olmalıdır); firmanın TS-12643 Yetkili Servisler-Kesintisiz Güç Kaynakları-Kurallar Standartlarına uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve TS 12040 İş Yerleri – Akümülatör Satış ve Servis Yerleri- Genel Kurallar Standartlaırna uygun hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır. Bu belgelerin tamamı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.


KURU AKÜ 12 V 9 AH

Belge Adı

Açıklama

CE Euro Belgesi

CE Euro Belgeleri olmalı ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN01913111

20 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar