x

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HİZMET BİNALARININ 2024 YILI KIŞLIK ISINMA İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDE 50000 KİLOGRAM (50 TON) KALORİFER YAKITI (FUEL OİL 4)

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı hizmet binalarının 2024 yılı kışlık ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 50000 Kilogram (50 Ton) Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1136102

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Astim Organize Sanayi Bölgesi Ata OSB Mahallesi Prien Bulvarı No:1 EFELER/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

2562196120-(Dahili 6420) - 2562196130

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı hizmet binalarının 2024 yılı kışlık ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 50000 Kilogram (50 Ton) Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50.000 Kilogram (50 Ton) Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartname ekinde bulunan (EK-1) tabloda yazılı olan yer ve adresler ile yeni hizmete giren hizmet binası olması halinde idarenin bildireceği yeni birimlerin yakıt tanklarına, idarenin belirleyeceği zaman ve miktarda teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında idarenin ihtiyacına göre teknik şartname ek-1 tabloda belirtilen yerlere idarenin talep ettiği miktar kadar Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024-31.12.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -Satın Alma Büro Amirliği Adres: Astim Organize Sanayi Bölgesi Ata OSB Mahallesi Prien Bulvarı No:1 Efeler/AYDIN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu ise; ihale tarihinde geçerli bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge,

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise; Akaryakıt Dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair ihale tarihinde geçerli bulunan tek elden satış sözleşmesi,

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan  ihale tarihinde geçerli bulunan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik belgesi,

İstekliler, (dağıtım şirketi veya bayi) yukarıda yazılı maddelerden kendilerine uygun olan belge/belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. İstekliler İdarece talep edilmesi halinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini idareye sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01917457

27 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar