x

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN

2024 YILI DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI
 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1234054

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:58 09100 MERKEZ EFELER/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

2562135000 - 2562124493

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2024 YILI DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

173 Kalem 2024 YILI DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1)Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. 2)Aydın Dev. Hast. 3)Nazilli Dev. Hast. 4)Çine Dev. Hast. 5)Didim Dev. Hast. 6)Kuşadası Dev. Hast. 7)Söke F.F.K. Dev. Hast.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 360(ÜçyüzAltmış) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT KONFERANS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler.

İstekliler, Tıbbi Laboratuvar Hizmeti ile alakalı olarak Sağlık Bakanlığı Ruhsatı ve Çalışma Belgesine sahip olmalıdır. İstekliler sahip oldukları ruhsat ve çalışma belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Yeterlilik kriterleri açısından aşağıda belirtilen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Yüklenici ve Alt Yüklenici için; Sağlık Bakanlığı ruhsatı ve çalışma belgesi TÜRKAK Akreditasyon Belgesi (TS EN ISO 15189) veya TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi (Yüklenici laboratuvar kalite yönetim sistemi belgesi olarak TÜRKAK ISO 15189 Akreditasyon belgesine sahip ve en az 3 yıllık akreditasyon belgesi olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında komisyona sunmalıdır.) Testlere ait cihaz ve test listesi, çalışma yöntemleri ve alt yapısına dair belgeler Firma, testlerin kendi laboratuvarlarında ya da alt yüklenici laboratuvarında çalışıldığını liste halinde ihale dosyasında sunmalıdır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü laboratuvar hizmet alımı, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01931372

20 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar