AYDIN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN

AYDIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Müdürlüğü)
 
            İLAN
1-Aşağıdaki özellikleri belirtilen (1) ve (2) numaralı tablodaki taşınmazların satış ihaleleri ve (3) numaralı tablodaki taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2-İhaleler, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı  6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI hazırlanmak üzere
a- Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1- Tedavüldeki Türk Parası [ Geçici teminat bedeli; nakit olarak Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Aydın Şubesindeki TR73 0001 0000 3300 0010 0051 86 IBAN no.lu hesabına, katılmak istenilen ihaleye ilişkin ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla Havale/EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 (bir) iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın, geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak olan onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinde diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup belirtildiği şekilde onaylı muhasebe işlem fişi alınmadan sunulan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.] 2- Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir) 4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin edilen Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertbl döviz)
b-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri c-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri ç-Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri
d- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
4-(1) numaralı tablodaki satışı yapılacak taşınmazların satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ödeme aracı olarak kabul edilir. Taşınmazların satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. (1) numaralı tablodaki satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. 
5-(2) no.lu tablodaki gayrimenkullerin satış bedeli peşin olarak ödenecek ve peşin  ödeme indirimi uygulanmayacaktır.  
6-(1) ve (2) no.lu tablodaki Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, ihale bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
7-(3) no.lu tablodaki kiraya verilecek taşınmazın ilk yıl kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksit halinde müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
8-Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
9-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 
10-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahütlü bir mektupla da gönderebilirler. 
12-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
13-İhale ilanı https://aydin.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.
(1) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SıraNoİlçeMahalleAdaParselCinsiYüzölçümü (m²)Hazine Hissesiİmar DurumuTahmini
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı (TL)
İhale Tarihiİhale Saati
1EfelerArmutlu1526Zeytinlik917,17Tamİmarsız230.000,0057.500,007.12.202309:30
2EfelerArmutlu1527Zeytinlik1.114,98Tamİmarsız280.000,0070.000,007.12.202309:45
(2) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (MESKEN) 
SıraNoİlçeMahalleAdaParselCinsiYüzölçümü (m²)Arsa PayıBlok
No
Bulunduğu KatBağımsız
Bölüm No
Projesindeki Kullanım Alanı (m²)Daire TipiFiili DurumuTahmini
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı (TL)
İhale Tarihiİhale Saati
1EfelerGüzelhisar64153Mesken197,701/4-Zemin198,003+1Dolu1.400.000,00350.000,007.12.202310:00
2EfelerGüzelhisar64153Mesken197,701/4-1298,003+1Dolu1.500.000,00375.000,007.12.202310:15
3EfelerGüzelhisar64153Mesken197,701/4-2398,003+1Dolu1.500.000,00375.000,007.12.202310:30
4EfelerGüzelhisar64153Mesken197,701/4-3498,003+1Dolu1.400.000,00350.000,007.12.202310:45
5EfelerCumhuriyet20252Mesken1.009,1653/2400C25105,003+1Boş1.400.000,00350.000,007.12.202311:00
6EfelerCumhuriyet3291Mesken275,5026/288-37138,003+1Dolu1.900.000,00475.000,007.12.202311:15
(3) KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
SıraNoAna Taşınmaz BilgileriBağımsız Bölüm BilgileriKiralanacak Yüzölçümü (m²)Kiralama AmacıKira Süresiİlk Yıl Tahmini Kira
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı (TL)
İhale Tarihiİhale Saati
İlçeMahalleAdaParselCinsiYüzölçümü (m²)Blok/ Kat NoNiteliğiBağımsız
Bölüm No
1EfelerCuma21129Kargir Bina627,26       - / 1Mağaza42107,60Ticarethane-işyeri olarak kullanılmak üzere (İçinde fırın ya da pişirme ünitesi bulunan gıda amaçlı satış ve üretim amaçlı faaliyetler ile yanıcı-patlayıcı ürünler (tüpgaz vb.) satış ve depolama faaliyetleri hariç olmak üzere)3 (üç) Yıl120.000,0030.000,007.12.202311:30
******İLAN OLUNUR*****

#ilangovtr

Basın No ILN01938159

25 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar