AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahsilat Müdürlüğü

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

 

1) ADRES: Taşınmaz, Kızılgüney Mahallesi 120 Ada 10 Parsel Çine/AYDIN adresindedir.

2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz zeytinlik vasfındadır.  Yüz ölçümü 3.540,90 m² olup, hisse payı  tamdır.

3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER : Taşınmazın rayiç değeri 355.000,00 TL’dir.(ÜçyüzellibeşbinTürkLirası)’dır.

4) ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATIN MİKTARI VE NEVİ: Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerden rayiç değerin %7,5 oranında (355.000,00  * %7,5)= 26.625,00 TL  teminat tutarı alınacaktır. Teminat olarak 6183 sayılı AATUHK’nun 10. maddesinin 1-4 bendinde sayılan teminatlar  kabul edilecektir. Teminatların ihale gün ve saatinden önce Vergi Dairesi Başkanlığımız Vergi Dairesi Müdürlükleri veznesine yatırılarak alındının Başkanlığımız Tahsilat Müdürlüğü Servisine İbraz edilmesi gerekmektedir.

5) GAYRİMENKUL SATIŞININ YAPILACAĞI YER,GÜN VE SAATİ: Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası 

Birinci İhale tarih ve saati

21.12.2023

11:00-11:15

İkinci ihale tarih ve saati (Birinci ihalede satılamaması halinde)

28.12.2023

11:00-11:15

6) Gayrimenkul satış şartnamesi Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi bu Başkanlığın ilan panosunda da görülebilir.

7) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i olan 266.250,00-TL’sini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 28.12.2023 tarihinde aynı mahal ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılarak; gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.

8) Malın ihale edilmesi halinde ihale bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi (%10), İhale Damga Vergisi hesaplanarak ayrıca  tahsil edilecektir. Tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır. Birikmiş Emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir.

9) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

İLAN OLUNUR.

 


                                                                                                Gayrimenkul Satış Komisyonu Başkanı

                                                                                                            Gelir İdaresi Grup Müdürü

                                                                                                                     Metin ÖZDEMİR

#ilangovtr

Basın No ILN01940420

29 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar