AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN

 GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN

 

 

DOSYA   :2023/24 SATIŞ (1079)

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün,

 

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

Taşınmazın tapu kaydı ve adresi

Cinsi

Yüzölçümü-

Hisse payı

Fiyatı(TL)

Teminat Tutarı

1.satış:21.12.2023

2.satış:28.12.2023

Tarihinde

Aydın İli Karacasu İlçesi Bereketli Mh. 463 ada 2 Parsel (1/5 hisse)

Tarla

30.195,29 m²

1/5 hisse

(6.039,06 m²)

115.000-TL

8.625 -TL

11.00-11.10 arası

Aydın İli Karacasu İlçesi Bereketli Mh. 474 ada 1 Parsel (1/1 hisse)

Elma Bahçesi

2.863,43 m²

1/1-Tam hisse

250.000-TL

18.750-TL

11.20-11.30 arası

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :

Satışa konu taşınmaz, 1/100.000'lik plan içerisinde olup, her 2 taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır.Taşınmazın konum tespiti Kadastro Müdürlüğü`ndeki kadastro paftası tarafımızca incelenerek teyit edilmiştir. Taşınmazın ''Tarım Alanı'' içerisinde yer aldığı bildirilmiştir.       

Değerlemeye konu taşınmaz; Bereketli Mahallesinde 463 Ada 2 Parselde  kayıtlı "Sarıkaya" mevkide bulunan "Tarla" vasıflı , 30.195,29 yüzölçümlüdür.  Konu taşınmazın, Karacasu Kadastro Müdürlüğünde ve T.K.G.M. İnternet Coğrafi Bilgi Sistemleri parsel sorgulamadan alınan bilgiye göre konu taşınmazın; çevresi benzer nitelikli şahıs arazileri ile çevrilidir. Topografik olarak amorf yapıya sahiptir. Konu taşınmaz bakımsız olup, makilik alana dönüştüğü tespit edilmiştir. Konu taşınmaz  %15 eğimli, kısmen düz arazi yapısında olup, kuru tarım arazisi olduğu görülmüştür. Değerleme tarihinde konu taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmakta, topoğrafik olarak hafif eğimli bir konumda yer almaktadır. Taşınmaza kadastrol yol  üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.

Bereketli Mahallesinde 474 Ada 1 Parselde  kayıtlı "Yuva Yaylası" mevkide bulunan   "Elma Bahçesi" vasıflı taşınmaz, 2.863,43 yüzölçümlüdür.Konu taşınmazın, Karacasu Kadastro Müdürlüğünde ve T.K.G.M. İnternet Coğrafi Bilgi Sistemleri parsel sorgulamadan alınan bilgiye göre ; çevresi benzer nitelikli şahıs arazileri ile  çevrilidir. Topografik olarak amorf  yapıya sahiptir.  Konu taşınmaz bakımlı olup, üzerinde elma ağaçları kısmende tarla olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.  Konu taşınmaz  düz arazi yapısında olup, sulu tarım arazisi olduğu görülmüştür. Değerleme tarihinde konu taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERE ULAŞIM VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ :

Değerleme konusu taşınmazlar;  Karacasu  İlçesinden yaklaşık  4 km kuzey-batısında  yer alan Bereketli mahallesi sınırları dahilindedir. Yakın çevresinde Alemler, Dereköy, Güzelköy Mahalleri ve Karacasu İlçesi  yer almaktadır. Taşınmazlar köy yerleşik alanlarına yakın mesafededir.

Taşınmazların çevresinde aynı vasıflı şahıs arazileri bulunmaktadır. Genellikle köy halkı geçimini zeytin, İncir yetiştiriciliği ve kısmen  hayvancılık ile sağlamaktadır.

Taşınmazların; kadastrol yolunun olması, yerleşkelere orta mesafede yer alması, ulaşım imkanlarının iyi olması, yerleşkeye yakın konumlu olması değerini olumlu yönde etkilemekte olup, olumsuz piyasa koşulları, tarımsal faaliyetlerle ve müşteri kitlesinin sınırlı olması, parselin bakımsız olması değerine olumsuz yönde etki yapmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1) Birinci Açık Artırma:21/12/2023 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada  tayin edilen  zamanda  gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi  şartıyla  en çok  artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı  bulmazsa  en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla  28/12/2023 günü  aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada bedelin %50’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana  ihale  olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1001 Tahsilat Tipi) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.

   3) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4) Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malı almaktan vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek olup, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir

5) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım  Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

6) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

7) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.

8) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine  bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan  hariç bırakılacaktır.

9) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca  hemen  7 gün süre ile artırmaya çıkarılır.Bu artırmada ilgililere  herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki  farktan  ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen  günlerin faizi,  ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu  yapıldıktan sonra  bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.

10) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

11) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.               

12) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2023/24 SATIŞ (1079) dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

13) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

 

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN01932555

04 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar