AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RESMİ İLAN

REFLEKTİF, MAT BEYAZ FOLYO, TRANSPARAN FOLYO, DİJİTAL BASKI MEKİNESİ BOYALARI VE MALZEME ALIMI İŞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

REFLEKTİF, MAT BEYAZ FOLYO, TRANSPARAN FOLYO, DİJİTAL BASKI MEKİNESİ BOYALARI VE MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/145613

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. NO:4 09100 EFELER/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

4444009 - 2562264665

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

REFLEKTİF, MAT BEYAZ FOLYO, TRANSPARAN FOLYO, DİJİTAL BASKI MEKİNESİ BOYALARI VE MALZEME ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.KISIMDA 3 KALEM VE 2.KISIMDA 9 KALEMDEN OLUŞAN REKLEFTİF, MAT BEYAZ FOLYO, TRANSPARAN FOLYO, DİJİTAL BASKI MAKİNESİ BOYALARI VE MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Atölyesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Alınacak olan malzemenin teslim süresi: Sözleşme imzalanmasından itibaren 30 takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. KISIM MALZEMELER kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01980485

12 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar