AYULAŞ AYDIN ULAŞIM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş

RESMİ İLAN

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

AYULAŞ AYDIN ULAŞIM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

ARAÇ SİGORTASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2024/243648

1-İdarenin

a) Adı    :              AYULAŞ AYDIN ULAŞIM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

b) Adresi             :               HASAN EFENDİ MAH. 1904 SK. NO:15 09100 EFELER EFELER/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası         :              2562154444 - 2562154427

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası             :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı    :              ARAÇ SİGORTASI

b) Niteliği, türü ve miktarı            :             

3 KALEM 114 ARACIN SİGORTA YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :              AYULAŞ AYDIN ULAŞIM HİZ. SAN. TİC. A.Ş.

ç) Süresi/teslim tarihi     :              İşe başlama tarihi 01.06.2024, işin bitiş tarihi 31.05.2025

d) İşe başlama tarihi        :              01.06.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :              29.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)               :              AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- İhaleye teklif veren sigorta şirketleri, kendilerine Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş, Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı yeterlilik bilgileri tablosuna forma uygun olarak yazacaklardır.

- Acenteler ise aracılığını yaptığı şirketin ruhsatına ilave olarak acentelik sözleşmesini ve poliçe kesmeye yetkili olduğunu gösterir belgeyi yeterlilik bilgileri tablosuna forma uygun olarak yazacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01992029

01 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar