AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

RESMİ İLAN

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI MEDİKAL GAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/262345

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAH ATATÜRK BULVARI 96 09100 AYDIN MERKEZ/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

2562122300 - 2562124991

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI MEDİKAL GAZ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI İÇİN 5 KALEM MEDİKAL GAZLAR ALIMI İHALESİ
Ayr
ıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesİ Biyomedikal Depo Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlanacak olup; sözleşmenin süresi 12 Ay dır. Malzemeler sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren hastanemiz idaresinin talepleri doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Malzemeler sipariş verildikten sonra 10 gün içerisinde hastanemiz ambarlarına teslim edilecektir. Tebligat kanunu hükümlerine göre teslim süreleri hesaplanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) İstekliler verdiği teklif ile ürün ile ilgili üretici ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi İzin Belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır. İstekliler Üretim İzin Belgeleri dışında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri de ihale teklif zarfında sunacaktır.

2) İstekliler yetkili bayi ise, teklif verdiği kısımlar ile ilgili bayisi olduğu üretici firmanın Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi İzin Belgesini ve kendi tesisine ait Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri de ihale teklif zarfında sunacaktır.

3) İstekliler medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Mesul Müdürlük belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPtan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Likit oksijen gazı için kurulacak tankların herhangi bir sebepten yerinin taşınması durumunda idarenin öngördüğü yeni yere yüklenici firma tarafından taşıma işlemi gerçekleştirilecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01993785

01 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar